1 – Chấp thuận các quy định – chính sách bán hàng

Khi sử dụng dolotthailan.com của Chúng tôi, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các quy định dưới đây và các chính sách bán hàng được hiển thị trên website dolotthailan.com.

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của các chính sách hiện thị trên website dolotthailan.com tại bất kỳ thời điểm nào.

2 – Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website dolotthailan.com nhằm mục đích cung cấp thông tin về Chúng tôi, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà Chúng tôi đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

3 – Chính sách về bảo mật thông tin

Vui lòng xem chính sách của Chúng tôi về bảo mật thông tin người sử dụng website: dolotthailan.com mục Chính sách về bảo mật thông tin.

4 – Liên kết từ Website khác

Chúng tôi không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website dolotthailan.com này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website dolotthailan.com mà chưa có sự đồng ý của Chúng tôi.

5 – Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website: dolotthailan.com sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

6 – Quyền sở hữu trí tuệ

Website dolotthailan.com này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Chúng tôi và các nhà cung cấp có liên quan khác.

Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Chúng tôi và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website dolotthailan.com này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website dolotthailan.com độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Chúng tôi.